Horbach Vloerverwarmingen

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Horbach Vloerverwarmingen.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Horbach Vloerverwarmingen mee is ingestemd.
Onder (koper) wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Horbach Vloerverwarmingen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Horbach Vloerverwarmingen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Door het gebruik van de internetsite van Horbach Vloerverwarmingen en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden en ook alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkomingen overeenkomsten

2.1) Aanbiedingen of prijsopgave dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Horbach Vloerverwarmingen is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en te allen tijde vrijblijvend.

2.3) Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4) Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

A. De potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (offerteaanvraag aan Horbach Vloerverwarmingen) via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Horbach Vloerverwarmingen ontvangen.

B. De potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

C. Een offerte is door de koper getekend en door Horbach Vloerverwarmingen ontvangen en in geval door Horbach Vloerverwarmingen een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door koper op gegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Horbach Vloerverwarmingen herroepen worden ingeval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Horbach Vloerverwarmingen de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6) Koper en Horbach Vloerverwarmingen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Horbach Vloerverwarmingen gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7) Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Horbach Vloerverwarmingen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8) Alle offertes worden opgesteld aan de hand van de door de Koper verstrekte gegevens. Mocht het zo zijn dat Horbach Vloerverwarmingen tijdens de uitvoering op verschillen stuit, dan zullen de kosten hiervoor bij de Koper worden neergelegd en door de Koper betaald dienen te worden.

2.9) Wij kunnen besluiten om u als consument te toetsten op kredietwaardigheid. Op dat moment verstrekken wij de gegevens aan Kredietrapportaanvragen.nl die hiervoor samenwerkt met Economic Data Resources B.V. (EDR), Focum en BedrijvenCheck ter controle van uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Zij zullen op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Voor meer informatie zie: www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ , https://www.focum.nl/privacyverklaring-focum-uitgebreid/ of www.inzage.bedrijvencheck.nl/

2.2) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en te allen tijde vrijblijvend.

2.3) Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4) Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
A. De potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (offerteaanvraag aan Horbach Vloerverwarmingen ) via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Horbach Vloerverwarmingen ontvangen.
B. De potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
C. Een offerte is door de koper getekend en door Horbach Vloerverwarmingen ontvangen en in geval door Horbach Vloerverwarmingen een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door koper op gegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Horbach Vloerverwarmingen herroepen worden ingeval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Horbach Vloerverwarmingen de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6) Koper en Horbach Vloerverwarmingen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Horbach Vloerverwarmingen gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7) Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Horbach Vloerverwarmingen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8) Alle offertes worden opgesteld aan de hand van de door de Koper verstrekte gegevens. Mocht het zo zijn dat Horbach Vloerverwarmingen tijdens de uitvoering op verschillen stuit, dan zullen de kosten hiervoor bij de Koper worden neergelegd en door de Koper betaald dienen te worden.

2.9) Wij kunnen besluiten om u als consument te toetsten op kredietwaardigheid. Op dat moment verstrekken wij de gegevens aan Kredietrapportaanvragen.nl die hiervoor samenwerkt met Economic Data Resources B.V. (EDR), Focum en BedrijvenCheck ter controle van uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Zij zullen op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens.

Voor meer informatie zie: www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ , https://www.focum.nl/over-ons/privacy-statement-focum/ of https://inzage.bedrijvencheck.nl/

3. Prijzen

3.1) Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend- en/of reiskosten.

3.2) Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3) De koper is de prijs verschuldigd die Horbach Vloerverwarmingen in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Horbach Vloerverwarmingen worden gecorrigeerd.

3.4) Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld.

3.5) Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Horbach Vloerverwarmingen. Prijsverhogingen opgelegd door wettelijke bepalingen zoals verhoging van het btw-tarief mogen per definitie worden doorgevoerd. De Koper zal echter in alle gevallen eerst door Horbach Vloerverwarmingen worden geïnformeerd.

3.6) Alle aanbiedingen zijn exclusief eventueel benodigde parkeergelden. Het is aan de koper om op de dag van uitvoering te voorzien in een geldig parkeerbewijs. Als dit niet mogelijk is, dan is het aan de koper om de monteurs het door hen betaalde parkeergeld terug te betalen. Wordt dit niet gedaan, dan worden deze kosten achteraf aanvullend in rekening gebracht aan de koper.

4. Orders via internet

4.1) Bij bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
A. Vooruitbetaling in combinatie met slotbetaling bij oplevering
B. Volledige betaling bij oplevering
C. Rembourstoeslag in geval van verzenden van doe-het-zelf pakketten
Horbach Vloerverwarmingen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.

4.2) Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

4.3) In het geval door Horbach Vloerverwarmingen een betalingstermijn is afgesproken geldt dat het door een enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4) Wanneer na oplevering niet overgegaan kan worden tot betaling, zal de installatie onbruikbaar gemaakt worden. Het hieruit voortvloeiende meerwerk zal ook in rekening gebracht worden.

4.5) Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijk kosten van welke aard dan ook, die Horbach Vloerverwarmingen als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6) Wanneer de opdrachtgever ná het geven van de opdracht deze annuleert zullen 25% kosten in rekening gebracht worden. Wordt de opdracht ná aanvang van de werkzaamheden alsnog geannuleerd, zullen 50% van de berekende kosten in rekening worden gebracht.

4.7) In geval van niet tijdig betalen is Horbach Vloerverwarmingen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) leveringen op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Montagewerkzaamheden

5.1) Onder montage wordt verstaan het installeren van de geleverde goederen op de plaats van bestemming. Tenzij anders is overeengekomen zijn aansluitingen op voedings- of afvoerleidingen niet in de montage begrepen. In het geval in de opdracht ook montage is begrepen, zal de afnemer voor zijn rekening en verantwoordelijkheid zorg dragen voor de tijdige uitvoering of beschikbaarheid van de navolgende voorzieningen; alle bouwkundige voorzieningen zoals bijvoorbeeld muur- en/of vloer sparingen; het bezemschoon opleveren van de vlakke werkvloer; het aangeven van bouwkundige voorzieningen welke op het moment van montage nog niet zijn aangebracht, maar wel van invloed kunnen zijn op de juiste wijze van montage zoals bijvoorbeeld binnenwanden; alle andere voorzieningen en maatregelen die noodzakelijk zijn voor de montage van onze producten met inbegrip van eventuele van overheidswege voorgeschreven vergunningen. Alle voorzieningen die niet tot deze opdracht behoren, dienen door of vanwege de opdrachtgever te worden aangebracht of uitgevoerd zonder enige belemmering of verstoring van de aanvang of de voortgang van onze eigen werkzaamheden.

5.2) Materialen dat tijdens de werkzaamheden gebruikt worden, maar overblijven ná de installatie, als ook de zakken betonstof bij freeswerkzaamheden, zullen bij de klant worden achtergelaten. Deze restanten zullen zoveel mogelijk bij elkaar neergelegd worden. De klant is verantwoordelijk voor het afvoeren van deze restanten.

6. Levering en leveringstijd

6.1) Bestellingen (doe-het-zelf pakketten en losse artikelen, zonder arbeid) worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Horbach Vloerverwarmingen ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur s middags op een werkdag zijn geplaatst de eerstvolgende werkdag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De consument zal door Horbach Vloerverwarmingen op de hoogte gebracht worden als de levertijd langer duurt dan 30 dagen. De consument heeft na 30 dagen het recht (tenzij anders overeengekomen) de koop- overeenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag zal binnen uiterlijk 30 dagen plaats vinden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, daarom kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Horbach Vloerverwarmingen kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

6.2) Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Horbach Vloerverwarmingen streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.

6.3) Leveringen en uitvoeringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

7. Ruilen en herroepingrecht

7.1) De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7) werkdagen na levering van het product. De koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen.

8. Tevredenheidgarantie

8.1) De consument kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Dit geldt alleen voor doe-het-zelf pakketten en losse artikelen. Alleen wanneer het product in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert, kan er na overleg met Horbach Vloerverwarmingen aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documenten, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

8.2) Horbach Vloerverwarmingen is nimmer aansprakelijk voor enige schade- diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

8.3) De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening voor de consument koper.

8.4) Als de consument koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Horbach Vloerverwarmingen binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consumentkoper aan Horbach Vloerverwarmingen betaalde.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1) Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Horbach Vloerverwarmingen is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

9.2) De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1) Indien een bij Horbach Vloerverwarmingen - gereed schappelijk besteld product in de garantieperiode defect raakt kunt u het product terugsturen naar Horbach Vloerverwarmingen, of wij halen het product bij u op. Horbach Vloerverwarmingen zorgt voor de verder afhandeling van de reparatie.

10.2) Horbach Vloerverwarmingen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Horbach Vloerverwarmingen heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

10.3) Als Horbach Vloerverwarmingen om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4) Beschadigingen ontstaan tijdens de werkzaamheden aan leidingen zoals aan- en afvoeren, elektra, TV, e.d. zijn voor het risico van de koper.

10.5) Tijdens de werkzaamheden vervangt Horbach Vloerverwarmingen tijdelijk de stoppen in de meterkast van de groepen die nodig zijn voor de werkzaamheden. Wanneer de aanwezige groepenkast niet geschikt is, zullen wij een aggregaat moeten huren om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren. De hieruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend aan de koper.

10.6) Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
A. Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Horbach Vloerverwarmingen of de fabrikant zijn verricht.
B. Als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
C. Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
D. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
E. Als de kunststof leidingen anders worden toegepast dan voor hoofd- of bijverwarming met een maximale watertemperatuur van 50 graden Celsius en een interne druk van ten hoogste 4 bar;
F. Indien schade is ontstaan doordat de montageaanwijzingen niet zijn opgevolgd, of als gevolg van een onoordeelkundige handeling, het uitvoeren van reparaties door anderen of de toepassing van onderdelen of materialen die niet door ons zijn geleverd.
G. Als chemicaliën of andere toevoegingen in het water van de installatie worden gebruikt, die niet door ons zijn goedgekeurd.

10.7) De Koper is gehouden Horbach Vloerverwarmingen te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Horbach Vloerverwarmingen zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

10.8) Het is mogelijk dat Horbach Vloerverwarmingen op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Horbach Vloerverwarmingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11. Overmacht

11.1) In geval van overmacht is Horbach Vloerverwarmingen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2) Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot de omstandigheden behoren onder andere stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

12. Intellectuele eigendom

12.1) De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Horbach Vloerverwarmingen, haar toeleveranciers of andere rechthebbende.

12.2) Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12.3) Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Horbach Vloerverwarmingen, haar toeleveranciers of andere rechthebbende, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

13. Persoonsgegevens

13.1) De gegevens die u invoert op de website van Horbach Vloerverwarmingen worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het versturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derde verstrekt.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1) Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15. Diversen

15.1) Horbach Vloerverwarmingen maakt onderdeel uit van Vloerverwarming Totaal BV en is gevestigd aan de Krombraak 6, 4906 CR te Oosterhout en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60495693 te Breda. Het BTW- identificatienummer is NL8539.35.658. B.01.